Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary

Článek I

Název spolku

Spolek rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary (dále jen spolek).

Článek II

Sídlo spolku

Karlovy Vary, Vítězná 31/201, 36009 Karlovy Vary

Článek III

Účel spolku

Spolek je kontinuálním pokračováním Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary. Účelem spolku je vytváření podmínek pro sociální integraci dětí a dospělých osob s postižením v majoritní společnosti formou společných aktivit. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1. Kulturní, společenské a poznávacích akce

2. Socializační a rekreační prázdninové pobyty.

3. Sportovní, relaxační a rehabilitační aktivity.

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba bez rozdílu věku.

2. Členství ve spolku vzniká podáním písemné přihlášky s podpisem člena a zaplacením členského příspěvku na jeden správní rok. U osob zbavených svéprávnosti podpisem zákonného zástupce a zaplacením členského příspěvku na jeden správní rok. Vznik nového členství podléhá schválení členské schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3. Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4. Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit členské příspěvky.

5.Členství ve spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku nebo nezaplacení členského příspěvku na období správního roku v termínu nejpozději dva měsíce po zahájení správního roku. Zaplacený členský příspěvek je nevratný. Ve výjimečných případech, zejména při nedodržování povinností člena spolku uvedených v Článku IV., bod 4 Stanov může být členství člena ukončeno. O ukončení členství člena rozhoduje vždy členská schůze.

6. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
2. Výbor má 5 členů (předseda, pokladník a tři členové výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku.
3. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
4. Jménem spolku je oprávněn jednat: předseda nebo předsedou pověřený člen výboru.

Článek VI

Správní rok

1. Správní rok začíná 1. března a končí 28. února následujícího roku.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou: členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na organizaci a úhradu závěrečného společného letního rekreačního pobytu členů spolku.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Ostrově, dne 28. 02. 2016